„Európsky fond regionálneho rozvoja“


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Spoločnosť CSM Industry, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií za účelom zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.Názov projektu Inovatívna výrova v spoločnosti CSM Industry, s.r.o.

Hlavným cieľom projektu „Inovatívna výroba v spoločnosti CSM Industry s.r.o.“ je: Inovácia výrobného procesu CSM Industry s.r.o.
Špecifickým cieľom projektu je výroba nových výrobkov a zásadná zmena výrobného procesu na prevádzke prostredníctvom obstarania novej technológie.
Predmet projektu predstavuje obstaranie 2 typov inovatívnych technológií. Obstarané technológie budú mať priamy vplyv na zvýšenie celkovej inovatívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti CSM Industry s.r.o.
Hlavná aktivita projektu predstavuje obstaranie dvoch inovatívnych technológií.Obstarané technológie budú mať priamy vplyv na zvýšenie celkovej inovácie a konkurencieschopnosti spoločnosti CSM Industry s.r.o.
Výroba nových výrobkov a inovácia výrobných procesov sa zrealizuje v prenajatých
priestoroch spoločnosti CSM Industry s.r.o. na Daxnerovej ulici v Tisovci. Spoločnosť tak získa možnosť efektívne produktovať výrobky, s požadovanou kvalitou s krátkymi výrobnými časmi, vytvoria a udržia sa nové pracovné miesta.

Kontrahovaná výška NFP          199 641,00 EUR

Operačný program           Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI           www.minedu.sk

Webové sídlo SO           www.mhsr.sk www.siea.sk

Webové sídlo CKO           www.partnerskadohoda.gov.sk