V zmysle „výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ plánuje spoločnosť CSM Industry s.r.o, so sídlom Daxnerova 756, 980 61 Tisovec” v rámci projektu „Využitie obnoviteľných zdrojov energie - FVZ“ vybudovať na strechevýrobných hál, fotovoltaické zariadenie - FVZ s výkonom 495,25 kW, zamerané hlavne na krytie vlastnej spotreby elektrickej energie. S týmto cieľom firma realizovala výberové konanie v zmysle verejného obstarávania.